กฎ_urdu_ความหมาย

กฎ_urdu_ความหมาย

กฎ_urdu_ความหมาย*rule* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า … ; Web(มิสรูล') n. กฎที่เลว, การปกครองที่เลวหรือไม่ฉลาด, ความไม่มีระเบียบแบบแผน vt. ปกครองไม่ดี, จัดการไม่ได้, Syn. mismanagement: overrule-กฎ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า … ; Webกฎ. [kot] (n) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle FR: loi [ f ] ; arrêté [ m ] ; règle [ f ] ; règlement [ m ] ; décret [ m ] ; principe [ m ] English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates] precept. (n) … กฎเกณฑ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า … ; Webกฎเกณฑ์. น. ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักให้ปฏิบัติ, หลักเกณฑ์. กฎหมายเหตุ. กฎเกณฑ์ การปฏิบัติที่ตราขึ้นหรือเนื่องจากประเพณี ... *rule* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า … ; Web(มิสรูล') n. กฎที่เลว, การปกครองที่เลวหรือไม่ฉลาด, ความไม่มีระเบียบแบบแผน vt. ปกครองไม่ดี, จัดการไม่ได้, Syn. mismanagement: overruleGoogle แปลภาษา ; Webบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายของ Google ซึ่งสามารถแปลคํา วลี และหน้าเว็บจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นๆ กว่า 100 ภาษาได้ทันที. *rule* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า … ; Web(มิสรูล') n. กฎที่เลว, การปกครองที่เลวหรือไม่ฉลาด, ความไม่มีระเบียบแบบแผน vt. ปกครองไม่ดี, จัดการไม่ได้, Syn. mismanagement: overrule2 เธสะโลนิกา 2 NTV-BIBLE - คนนอกกฎ - Bible Gateway ; Web2:9 ซาตาน เป็นคำจากภาษาฮีบรู หมายถึงพญามาร ความหมายคือ ผู้ต่อต้าน. 2 เธสะโลนิกา 1. 2 เธสะโลนิกา 3. New Thai Version (NTV-BIBLE) คนนอกกฎ - เรื่องการมา ... เปลี่ยนคำในข้อความโดยอัตโนมัติ ; Webเปลี่ยนคำในหนังสือบทความหรือในโพสต์สื่อสังคมออนไลน์โดยอัตโนมัติ ข้อความใหม่ยังคงความหมายเต็ม หลังจากนั้นข้อความใหม่จะมีลักษณะเหมือน ... กฎระเบียบ – RnR New Life Ministry ; Webกฎคือข้อบังคับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ระเบียบคือแบบแผนเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย กฎระเบียบจึงเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้ง ... กฎอัยการศึก : บทวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายบางประการ ; Webแห่งพระราชบ ัญญัติกฎอัยการศ ึก พระ ... ความหมายแตกต่างจากความหมายของค ําว่า “อัยการ” ที่ใช้กันในปัจจุบัน ในกฎหมายไทย ... กฎแห่งแรงดึงดูด (Law of Attraction) ; Webbrian tracy นักพูดชาวอเมริกัน สรุปความหมายของกฎแห่งแรงดึงดูดรี้ ว่า “บทสรุปที่ยิ่งใหญ่ของทุกศาสนา ทุกปรัชญา อภิปรัชญา จิตวิทยา และความสำเร็จ ก็คือ : สรุป พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 … ; Webรับจดทะเบียน หรือค าสั่งใหกระท าการหรือไม่กระท าการใด ๆ) ไม่รวมถึงการออกกฎที่มีผลบังคับทั่วไป การพิจารณาทางปกครอง กฎข้อบังคับ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล … ; Webกฎข้อบังคับ คืออะไร กฎข้อบังคับ แปลว่าอะไร กฎข้อบังคับ มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ... Cafe' | Serious RP - กฎเบื้องต้นของ RolePlay ; Webผู้เล่นต้องคิดหรือจำลอง ชื่อเล่น ชื่อจริง อายุ ถิ่นกำเนิด บุคลิก นิสัย ลักษณะหน้าตา ให้เข้ากับบทบาทที่ตัวเองอยากจะเป็น ...Google แปลภาษา ; Webบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายของ Google ซึ่งสามารถแปลคํา วลี และหน้าเว็บจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นๆ กว่า 100 ภาษาได้ทันที. *rule* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า … ; Web(มิสรูล') n. กฎที่เลว, การปกครองที่เลวหรือไม่ฉลาด, ความไม่มีระเบียบแบบแผน vt. ปกครองไม่ดี, จัดการไม่ได้, Syn. mismanagement: overrule กฎ - วิกิพจนานุกรม ; Webกฎ. ( โบราณ) จดไว้เป็นหลักฐาน. กฎหมายอายัดทาส: ให้นายยกกระบัตร กฎ ปากหลากคำไว้. ( โบราณ) ตรา. พระอัยการเบ็ดเสร็จ: ตรัสแก่ขุนศรี ... -กฎ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า … ; Webกฎ. [kot] (n) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle FR: loi [ f ] ; arrêté [ m ] ; règle [ f ] ; règlement [ m ] ; décret [ m ] ; principe [ m ] English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates] precept. (n) … เปลี่ยนคำในข้อความโดยอัตโนมัติ ; Webเปลี่ยนคำในหนังสือบทความหรือในโพสต์สื่อสังคมออนไลน์โดยอัตโนมัติ ข้อความใหม่ยังคงความหมายเต็ม หลังจากนั้นข้อความใหม่จะมีลักษณะเหมือน ... กฎแห่งแรงดึงดูด (Law of Attraction) ; Webbrian tracy นักพูดชาวอเมริกัน สรุปความหมายของกฎแห่งแรงดึงดูดรี้ ว่า “บทสรุปที่ยิ่งใหญ่ของทุกศาสนา ทุกปรัชญา อภิปรัชญา จิตวิทยา และความสำเร็จ ก็คือ : ประชาธิปไตย - วิกิพีเดีย ; มีเสรีภาพ มีเสรีภาพบางส่วน ไม่มีเสรีภาพ ประเทศที่การสำรวจ ...จิตวิทยาเชิงบวก - วิกิพีเดีย ; มีผลปรากฏทันทีที่ช่วยนำทางการกระทำต่อ ๆ ไป; สิ่งท้าท้ายกับความสามารถสมดุลกัน; การกระทำและความตระหนักรู้เป็นไปด้วยกันจิตวิทยาเชิงบวก - วิกิพีเดีย ; มีผลปรากฏทันทีที่ช่วยนำทางการกระทำต่อ ๆ ไป; สิ่งท้าท้ายกับความสามารถสมดุลกัน; การกระทำและความตระหนักรู้เป็นไปด้วยกันจิตวิทยาเชิงบวก - วิกิพีเดีย ; มีผลปรากฏทันทีที่ช่วยนำทางการกระทำต่อ ๆ ไป; สิ่งท้าท้ายกับความสามารถสมดุลกัน; การกระทำและความตระหนักรู้เป็นไปด้วยกัน